Grizli

Vuku Srbi mrtvog Muslimana kroz šumu i nalete na patrolu UNPROFOR-a.
-Šta je to? – povikaše strani posmatrači.
-Međed! – brže bolje izvali jedan Srbin. Ovi uzmu rečnik i traže:
Međed, međed… a grizli, grizli, yes?
-Ma šta grizli, klali bolan!

Leave a Reply