Garavi sokak

Kako se zove čmar kod crnca?
-Garavi sokak

One response to “Garavi sokak”

  1. Sherlock

    Hahahahaha NAJJACI!! 😀

Leave a Reply